REGULAMIN
PROGRAM AKCELERACJI
PILOT MAKER

1. DEFINICJE
1.1. Jeżeli nic innego nie wynika z kontekstu, słowa pisane wielkimi literami, użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

Program

Program akceleracji Pilot Maker zgodnie z opisem w pkt 3 Regulaminu poniżej;

Proces Akceleracji Dedykowany Startupom

Proces, odbywający się w ramach Programu, złożony z dwóch faz (Speed Launch i Fast Iterative Prototyping), trwający maksymalnie sześć miesięcy. W  ramach Programu przeprowadzone zostaną trzy rundy Procesu Akceleracji.

Startup

Mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorco spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

Uczestnik

Startup, który został wybrany przez Komitet Selekcji do udziału w Procesie Akceleracji, będący mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem, działającym w formie spółki kapitałowej, które jest uczestnikiem Programu Akceleracyjnego oraz spełnia warunki określone w § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Rozporządzenie Komisji nr 651/2014

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Rozwiązanie

Rozwiązanie produktowe lub usługowe, które znajduje się w posiadaniu Startupu i ma potencjał do zastosowania w obszarach zidentyfikowanych potrzeb lub łańcuchu dostaw Dużych Przedsiębiorstw

Program ScaleUP

Program pilotażowy ScaleUP prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pn.: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Duże przedsiębiorstwo, DP

Przedsiębiorstwo inne niż mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w tym Spółkę z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które będzie zaangażowane w realizację Programu

Komitet Selekcji

Zespół ekspertów odpowiedzialnych za dokonywanie selekcji Startupów na poszczególnych etapach Programu i Procesu Akceleracji złożony z:
(i) przedstawicieli każdego z DP zaangażowanych w Program;

(ii) przedstawiciele techBrainers i funduszy Venture

Regulamin Niniejszy regulamin

Termin Składania Zgłoszeń Ma znaczenie nadane w pkt 2.5.1.2 Regulaminu

techBrainers techBrainers sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, będąca grantobiorcą w ramach Programu ScaleUP, odpowiedzialna za zarządzanie Programem, Procesami Akceleracji
i organizację Programu

Umowa o Uczestnictwo Ma znaczenie nadane w pkt 4.2 Regulaminu.

2. CEL I ZAKRES PROGRAMU
2.1. Program realizowany jest w związku z Programem ScaleUP.
2.2. TechBrainers jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,
w szczególności poprzez oferowanie mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i ich komercjalizacji.
2.3. Celem Programu jest:
2.3.1. inicjowanie oraz zwiększanie zakresu współpracy Startupów z Dużymi Przedsiębiorcami zgodnie z założeniami Programu ScaleUP;
2.3.2. wyłonienie innowacyjnych technologii (produktów lub usług), które
w największym stopniu odpowiadają potrzebom Dużych Przedsiębiorstw
i przygotowanie takiego produktu lub usługi, aby potencjalnie mogły one znaleźć zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw DP.
2.4. Uczestnikom oferującym rozwiązania technologiczne, zgodne z wyzwaniami DP, Program zapewni wsparcie doradcze, mentorskie i finansowe w trakcie Procesu Akceleracji, służące skutecznej komercjalizacji i wdrożeniu ich Rozwiązań (produktu lub usługi).
2.5. Program trwa 15 miesięcy i składa z trzech (3) rund. Każda z rund składa się
z czterech (4) faz:
2.5.1. Nabór, Promocja i Selekcja.
Głównym celem fazy Nabór, Promocja i Selekcja jest nabór i selekcja do Programu Startupów o największym potencjale w zakresie rozwoju produktu lub usługi, odpowiednio, zgodnie z ustalonymi wyzwaniami
i potrzebami Dużych Przedsiębiorstw.
2.5.1.1. Zgłoszenie Startupu do udziału w Programie odbywa się za pośrednictwem stron internetowych (www.pilotmaker.pl oraz www.techbrainers.com/pilotmaker), poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na tych stronach
i dostarczenie dodatkowych informacji oraz materiałów zgodnie
z wymogami zamieszczonymi na stronach.
2.5.1.2. Nabór do Programu rozpoczyna się w dniu 2 stycznia 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2017 roku („Termin Składania Zgłoszeń”).
2.5.1.3. W ramach etapu Nabór, Promocja i Selekcja dokonywana jest weryfikacja zgłoszeń i selekcja Startupów, które zostaną zakwalifikowane jako Uczestnicy do jednej z rund Procesu Akceleracji zgodnie z pkt 5 Regulaminu poniżej.
2.5.2. Proces Akceleracji.
W ramach Programu przeprowadzane są trzy rundy Procesu Akceleracji, które będą trwały po 6 miesięcy każda. W ramach fazy Nabór, Promocja i Selekcja do Procesu Akceleracji zostaną zakwalifikowane przez Komitet Selekcji do 45 Startupów, które
w trakcie Procesu Akceleracji będą podlegały dalszej selekcji w ramach fazy Speed Launch i fazy Fast Iterative Prototyping zgodnie z pkt 6 i 7 Regulaminu poniżej.
2.5.2.1. Startupom, które uzyskały status Uczestników, w ramach jednej z rund Procesu Akceleracji, zostanie przydzielony opiekun oraz eksperci
z Dużego Przedsiębiorstwa. Dodatkowo każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z pomocy ekspertów technologicznych i biznesowych, dostępnych w ramach Programu.
2.5.2.2. Proces Akceleracji składa się z dwóch (2) faz:
2.5.2.2.1. Speed Launch.
W fazie Speed Launch zostaną przeprowadzone warsztaty, sesje mentoringowe, wizyty studyjne, podczas których omówione zostaną narzędzia niezbędne do wypracowania i weryfikacji hipotez biznesowych przez Uczestników. W tej fazie każdy Uczestnik opracuje Business Case, MVD (Minimum Viable Demonstrator)
i plan rozwoju produktu, który będzie testował w kolejnej fazie Procesu Akceleracji.
2.5.2.2.2. Fast Iterative Prototyping.
W fazie Fast Iterative Prototyping Uczestnicy przeprowadzą eksperymenty biznesowe weryfikujące hipotezy badawcze
z wykorzystaniem infrastruktury Dużych Przedsiębiorstw. Faza ta będzie realizowana w oparciu o proces Stage-Gate ®, przy czym wymagane jest, aby każdy Uczestnik zrealizował minimum 1 (jedną) iterację tego procesu (polegającej na przeprowadzeniu badania testującego hipotezy biznesowe w ramach Rozwiązania)
i dostarczył raport dotyczący tej fazy Procesu Akceleracji. Po każdej iteracji odbędzie się sesja z opiekunem Uczestnika oraz ekspertami korporacyjnymi.
2.5.3. Pilot.
W fazie Pilot wybrani Uczestnicy, którzy pozytywnie zakończyli Proces Akceleracji otrzymają możliwość pilotażowego wdrożenia swoich Rozwiązań (produktów, usług lub technologii) we współpracy z Dużym Przedsiębiorstwem.
2.5.4. Market Launch Support.
Celem etapu Market Launch Support jest zwiększenie szans Uczestników na komercjalizację i wdrożenie rozwijanych Rozwiązań (produktów, usług i technologii) po zakończeniu Programu. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez dostęp dla Uczestników do unikalnej społeczności dyrektorów i managerów działających w obszarze R&D – techBrainers R&D Club, a także wsparcie partnerskich funduszy typu venture capital oraz rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych partnerów wspierających Program.
2.5.5. Ukończenie przez Uczestnika Procesu Akceleracji następuje wraz
z dostarczeniem produktów przewidzianych do realizacji w fazie Speed Launch oraz przeprowadzeniu przez Uczestnika od jednego (1) do czterech (4) badań testujących hipotezy biznesowe w ramach Rozwiązania wraz
z dostarczeniem raportu na zakończenie fazy Fast Iterative Prototyping.
2.6. Wszelkie ogłoszenia związane z Programem będą publikowane przez techBrainers na stronie internetowej www.pilotmaker.pl lub www.techbrainers.com/pilotmaker
2.7. Terminy realizacji poszczególnych rund i faz Programu będą ustalane przez techBrainers. Informacja o tych terminach będzie zamieszczana przez techBrainers na stronie internetowej www.pilotmaker.pl lub www.techbrainers.com/pilotmaker

3. UCZESTNICY PROGRAMU
3.1. Uczestnikiem może być jedynie Startup posiadający zarejestrowaną siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.
3.2. Uczestnik powinien posiadać wyłączne prawa do zgłoszonego przez niego Rozwiązania oraz uprawnieniu do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw. Rozwiązanie powinno być wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3.3. Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia wszystkich koniecznych działań w celu zapewniania właściwej ochrony wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Rozwiązania.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1. Uczestnictwo w Programie dla Startupów jest bezpłatne. Uczestnicy ponoszą koszty związane z uczestnictwem w Programie, takie jak koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
4.2. Startup, który pozytywnie przejdzie proces oceny, o którym mowa w pkt 5.4 Regulaminu poniżej, aby wziąć udział w Procesie Akceleracji i Programie zobowiązany jest zawrzeć umowę z techBrainers o uczestnictwo w Programie, określającą warunki tego uczestnictwa, której wzór zostanie zamieszczony na stronie www.pilotmaker.pl („Umowa o Uczestnictwo”). Po podpisaniu Umowy o Uczestnictwo Startup zostanie zakwalifikowany do jednej z rund Programu
i uzyska status Uczestnika. Jeśli Startup odmówi zawarcia Umowy o Uczestnictwo w brzmieniu zaproponowanym przez techBrainers, techBrainers odmówi mu uczestnictwa w Programie.
4.3. W ramach Programu i Procesu Akceleracji Uczestnicy będą reprezentowani przez przedstawicieli wskazanych przez każdego z Uczestników. Każda z osób uczestniczących w Programie i Procesie Akceleracji musi mieć ukończone 18 lat.
4.4. Uczestnik zobowiązuje się do wskazania na piśmie od dwóch (2) osób fizycznych jako przedstawicieli Uczestnika, którzy będą członkami zespołu Uczestnika na potrzeby uczestnictwa w Programie i Procesie Akceleracji danej rundy Programu. Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich warsztatach, spotkaniach, wizytach studyjnych, spotkaniach z indywidualnym opiekunem startupu oraz wszelkich innych wydarzeniach zgodnie z harmonogramem Programu i danej rundy Programu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich przedstawicieli jak za własne działania.
4.5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie znaku towarowego, oznaczenia słownego, graficznego lub słowno-graficznego Uczestnika przez techBrainers
w materiałach marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z Programem.
4.6. Przedstawiciele Uczestnika wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z Programem.
4.7. Zgłaszając uczestnictwo w Programie Startup nie naruszył, nie narusza, ani nie naruszy postanowień żadnych umów ani praw osób trzecich, w tym między innymi patentów, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych, reklamy ani dóbr osobistych jak również nie ujawni z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych dotyczących innej osoby lub podmiotu.
4.8. TechBrainers zastrzega sobie prawo do wykluczenia w dowolnym czasie jakiegokolwiek zgłoszenia lub Uczestnika, jeśli zdaniem techBrainers naruszone zostały założenia, warunki, procesy lub zasady Programu. Decyzje techBrainers są ostateczne.
4.9. Uczestnik lub członkowie zespołu Uczestnika, których zachowania są nieetyczne, niezgodne z prawem lub mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunek techBrainers lub Programu, zostaną wykluczeni z Programu według uznania techBrainers.
4.10. Uczestnik i członkowie zespołu Uczestnika zobowiązani są przestrzegać wszystkich przepisów prawnych, w tym tych związanych z Programem i ich udziałem w Programie, w szczególności Uczestnik i jego przedstawiciele zobowiązani są przestrzegać warunków Programu ScaleUP, określonych
w regulaminie Programu ScaleUP i w jego aneksach w odniesieniu do „finansowych beneficjentów”.

5. ZASADY I KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ W RAMACH ETAPU NABORU, PROMOCJI I SELEKCJI
5.1. Wybór Startupów do Programu następuje w drodze otwartego naboru ogłaszanego przez techBrainers i przeprowadzanego przez techBrainers
w Terminie Składania Zgłoszeń. Ogłoszenia o naborze do Programu publikowane są na dedykowanej stronie internetowej: www.pilotmaker.pl lub www.techbrainers.com/pilotmaker
5.2. Zgłoszenie do udziału w Programie powinno być przygotowane w języku polskim i powinno zawierać założenia Rozwiązania w formie autorskiej prezentacji, opisu, materiału multimedialnego lub w postaci będącej połączeniem wymienionych form. Zgłoszenie powinno być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.pilotmaker.pl lub www.techbrainers.com/pilotmaker poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Maksymalna wielkość wszystkich załączników nie powinna przekroczyć 10 MB łącznie.
5.3. Zgłoszenia są rejestrowane online w Terminie Składania Zgłoszeń. Zgłoszenia rejestrowane po Terminie Składania Zgłoszeń nie będą przyjmowane
i poddawane ocenie przez techBrainers.
5.4. Złożone zgłoszenia podlegać będą ocenie pod kątem spełnienia:
5.4.1. Kryteriów formalnych (kryteria dopuszczające) takich jak:
 Kompletność zgłoszenia;
 Spełnienie przez Startup składający zgłoszenie statusu mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji
nr 651/2014;
 Prowadzenie przez Startup działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru;
 Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Startupem
a techBrainers;
5.4.2. Kryteriów jakościowych w ramach oceny merytorycznej zgłoszenia, dodatkowych materiałów złożonych wraz ze zgłoszeniem oraz indywidulanej rozmowy kwalifikacyjnej.
5.5. Oceny formalnej dokonywać będą dedykowani pracownicy techBrainers, zaś oceny jakościowej/merytorycznej – Komitet Selekcji.
5.6. Startupy, które spełnią kryteria formalne oraz kryteria jakościowe zostaną zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w terminie minimum
5 (pięciu) dni przed dniem rozmowy kwalifikacyjnej.
5.7. W ramach etapu Naboru, Promocji i Selekcji Komitet Selekcji wydaje decyzje
o skierowaniu zgłoszenia Startupu do udziału w danej rundzie Programu lub decyzje o odstąpieniu od dalszych prac nad zgłoszeniem.
5.8. Decyzja Komitetu Selekcji ma charakter ostateczny i Startupowi nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji. Decyzja przesyłana jest Startupowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
5.9. Wyniki etapu Naboru, Promocji i Selekcji oraz lista Startupów zakwalifikowanych do udziału w Programie będzie dostępna na stronie Programu po zakończeniu tego etapu w terminie ogłoszonym przez techBrainers na stronie www.pilotmaker.pl.

6. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO FAZY FAST ITERATIVE PROTOTYPING
6.1. Faza Speed Launch kończy się wydaniem przez Komitet Selekcji decyzji
o skierowaniu Uczestnika do udziału w fazie Fast Iterative Prototyping lub decyzji o zakończeniu udziału Uczestnika w Programie.
6.2. Komitet Selekcji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Uczestników z fazy Speed Launch do fazy Fast Iterative Prototyping, biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki:
 Postęp w pracy nad rozwojem produktu, usługi lub technologii związanej
z Rozwiązaniem;
 Ocena informacji przedstawionych w opisie MVD (Minimum Value Demonstrator) ;
 Plan rozwoju produktu w fazie Fast Iterative Prototyping;
 Rozwój wiedzy i kompetencji członków zespołu Uczestnika.
6.3. Decyzja Komitetu Selekcji ma charakter ostateczny i Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji. Decyzja przesyłana jest Uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
6.4. Wyniki fazy Speed Launch oraz lista Uczestników zakwalifikowanych do fazy Fast Iterative Prototyping będzie dostępna na stronie internetowej Programu
po zakończeniu fazy Speed Launch.

7. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO FAZY PILOT
7.1. Po zakończeniu danych rund Procesu Akceleracji następuje faza Pilot.
7.2. W etapie Pilot udział wezmą Uczestnicy, którzy pozytywne zakończą dany Proces Akceleracji zgodnie z pkt 2.2.5 Regulaminu powyżej i zostaną zakwalifikowani do udziału w tym etapie przez Komitet Selekcji, który będzie brał pod uwagę m.in. następujące kryteria:
 Stopień gotowości demonstratora Rozwiązania do wdrożeń pilotażowych;
 Jakość przeprowadzonych przez Uczestnika eksperymentów biznesowych weryfikujących hipotezy badawcze oraz ich rezultaty w odniesieniu do Rozwiązania;
 Plan pilotażu.
7.3. Decyzja Komitetu Selekcji ma charakter ostateczny i Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji. Decyzja przesyłana jest Uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
7.4. Wyniki zakończenia danej rundy Procesu Akceleracji będą dostępne na stronie internetowej Programu.

8. POUFNOŚĆ
8.1. Uczestnik oraz członkowie zespołu Uczestnika zobowiązani są do zachowania
w ścisłej poufności wszelkich Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej),
w posiadanie których wejdzie w trakcie uczestnictwa w Programie. „Informacje Poufne” oznaczają: (i) wszelkie informacje dotyczące Rozwiązań innych Uczestników oraz (ii) informacje w inny sposób uznane za poufne, a dotyczące Programu, które mogą zostać przekazane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu bądź zostały lub zostaną uzyskane w inny sposób przez Uczestnika
w związku z uczestnictwem w Programie, niezależnie od tego, czy przekaz następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały.
8.2. TechBrainers ma prawo udostępnienia (publikacji) wszelkich treści objętych zgłoszeniem danego Uczestnika (w tym tożsamości przedstawicieli Uczestnika, zwięzłych pisemnych opisów Uczestnika i Rozwiązania, oraz filmu wideo) przez techBrainers w jakimkolwiek celu związanym z Programem lub w celach promocyjnych i treści te nie będą uważane za poufne.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Każdy z Uczestników i każda z osób biorących udział w Programie jako przedstawiciel Uczestnika udziela zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez techBrainers jego danych osobowych w sposób zgodny z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. dla celów związanych
z Programem lub dla celów marketingowych i informacyjnych, w tym
w szczególności w drodze zbierania i gromadzenia takich danych w bazie danych Uczestników, lub wysyłania korespondencji pocztą lub emailem.

10. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. TechBrainers, żadna osoba biorąca udział w Programie ze strony techBrainers, mentorzy, opiekunowie, eksperci, DP lub osoby biorące udział w Programie ze strony DP nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Uczestników, członków zespołów Uczestników lub podmioty powiązane z Uczestnikiem osobowo lub kapitałowo, w związku z ich uczestnictwem
w Programie.
10.2. TechBrainers nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerwania, opóźnienia, odwołania lub anulowania Programu z uwagi na wystąpienie czynników zewnętrznych lub siły wyższej (na przykład wskutek wystąpienia klęski żywiołowej, strajków, działań wojennych, aktów terroru lub zagrożenia terrorystycznego, wypadków, pożarów, powodzi lub innych klęsk żywiołowych lub zamieszek, itd.) powodujących, że prowadzenie Programu stanie się bardzo utrudnione lub niemożliwe. Wyżej wymienione zdarzenia znajdują się poza kontrolą a tym samym poza odpowiedzialnością techBrainers, w związku z czym techBrainers będzie w odpowiedniej proporcji zwolnione, bez konieczności zapłaty jakiejkolwiek kary lub odszkodowań, ze swoich wzajemnych zobowiązań wynikających z Programu.
10.3. Zobowiązania i obowiązki techBrainers związane z prowadzeniem Programu
i poszczególnych rund Programu Akceleracyjnego zostały określone w Umowie o Uczestnictwo. Po zakończeniu danej rundy Procesu Akceleracji wszelkie zobowiązania techBrainers wygasną w odniesieniu do Uczestników, biorących udział w tej rundy Procesu Akceleracji. techBrainers nie będzie miało i nie przyjmie żadnych zobowiązań w odniesieniu do żadnego zespołu Uczestnika lub samego Uczestnika, poza tymi wynikającymi z Umowy o Uczestnictwo.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Materiały złożone przez Startup wraz ze zgłoszeniem stają się własnością techBrainers i nie będą zwrócone Startupom. Dla uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to prawa własności intelektualnej do Rozwiązania, które nie przechodzą na techBrainers.
11.2. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o Uczestnictwo.